headerphoto

OpenMP - Zrównoleglanie kodu

Automatyczne zrównoleglanie kodu

W zależności od architektury komputera równoległego oraz sposobu, w jaki organizuje on dostępną pamięć operacyjną, zależy też sposób jego oprogramowywania. Inaczej pisze się programy pod maszyny z pamięcią współdzieloną, a inaczej z pamięcią rozproszoną. Jedną z najprostszych technik wykorzystywania mocy drzemiącej w komputerach równoległych jest tzw. automatyczne zrównoleglanie kodu na poziomie kompilatora (realizowane za pomocą odpowiednich flag i opcji). Kompilator analizuje program i wyszukuje zestawy niezależnych instrukcji, a także niezależnych iteracji w pętlach "for"1 podatnych na zrównoleglanie. Przy aplikacjach o nieskomplikowanej budowie, ta prosta metoda zrównoleglania dobrze spełnia postawione przed nią zadanie. Jednak przy bardziej złożonych projektach programistycznych, okazuje się praktycznie bezużyteczna. Wynika to z faktu, że kompilator nie jest w stanie automatycznie wychwycić wszystkich operacji wymagających zrównoleglenia i z tego powodu stopień zrównoleglenia kodu (a co za tym idzie przyśpieszenie skompilowanego programu) jest relatywnie na niskim poziomie.

Zrównoleglanie bloków instrukcji

Zrównoleglanie kodu za pomocą OpenMP nie odbywa się w sposób automatyczny. Służą do tego specjalne dyrektywy kompilatora, których programista używa do określenia miejsc i obszarów w kodzie programu, jakie mają ulec zrównolegleniu. Mamy więc do czynienia ze wspomnianym już wcześniej "zrównoleglaniem przyrostowym". Inną zaletą stosowania dyrektyw kompilatora jest ich "przeźroczystość" dla kompilatora. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach, gdy w kompilatorze występują kłopoty z obsługą wielowątkowości. Przypuśćmy, że chcemy skompilować program pod kompilatorem, który nie posiada biblioteki do obsługi dyrektyw OpenMP. Okaże się, że program zostanie skompilowany prawidłowo. W tego typu sytuacjach dyrektywy OpenMP są po prostu pomijane, a program kompiluje się bez użycia wielowątkowości.

Najistotniejszą i zarazem najbardziej podstawową konstrukcją OpenMP jest dyrektywa OMP PARALLEL. Służy ona do wyznaczenia bloku instrukcji w kodzie programu, które mają zostać wykonane w sposób równoległy. Części programu nie objęte dyrektywą OMP PARALLEL, będą wykonywane sekwencyjnie. Kiedy główny wątek programu dotrze do obszaru zrównoleglania, natychmiast powołuje do życia nową grupę wątków, z którą wspólnie rozpoczyna równoległe przetwarzanie danych3. Wątek, który odkrywa jako pierwszy istnienie obszaru zrównoleglania, staje się liderem nowopowstałej grupy wątków. Jest to wątek typu master. Każdy wątek posiada swój unikalny numer, służący do jego identyfikacji w grupie. Numeracja rozpoczyna się od 0 (wątek typu master) do n-1, gdzie n to maksymalna ilość wątków, określana przez programistę w trakcie uruchamiania programu.

#pragma omp parallel
  {
   // obszar zrównoleglania
  }
   // obszar kodu wykonywany sekwencyjnie


Zrównoleglanie pętli "for"

Wiedząc już jak łatwo możemy wprawić w ruch serię wątków i zaprząc je do równoczesnej pracy na określonym bloku danych, warto przyjrzeć się kolejnej konstrukcji OpenMP, która znacznie rozszerza możliwości zrównoleglania kodu. Chodzi o dyrektywę OMP FOR, która służy do równoległego przetwarzania danych w pętlach for. Jest to najpopularniejsza konstrukcja z zestawu dyrektyw OpenMP. Za jej pomocą, możemy podzielić pracę związaną z wykonywaniem kolejnych iteracji pętli for pomiędzy różne wątki. W efekcie, wykonywanie pętli odbywa się znacznie szybciej. Jedynym ograniczeniem konstrukcji OMP FOR jest liczba iteracji, a dokładnie czy jest to wartość znana przed wprawieniem w ruch pętli for. Aby wątki mogły przetwarzać dane równolegle, to wartość ta musi być z góry ustalona. Poniżej znajduje się ciekawy przykład kodu ilustrującego sposób, w jaki iteracje mogą być dystrybuowane między różnymi wątkami.

#pragma omp parallel
{
 #pragma omp for
  for (i=0; i<9; i++)
   printf("Wątek %d przetwarza iterację numer: %d\n",
   omp_get_thread_num(),i);
}

Zadaniem powyższej pętli for jest rozdzielenie pracy związanej z przetworzeniem dziewięciu iteracji pomiędzy grupę kilku wątków. Wynikiem działania pętli są informacje wyświetlane na ekranie. Dzięki nim dowiemy się, która iteracja była obsługiwana przez jaki wątek. Do określenia numeru aktualnie działającego wątku używać można funkcji omp_get_thread_num(). Po uruchomieniu programu dla 3 wątków (czyli grupy wątków o numerach 0,1,2), pętla for może zwrócić następujące wyniki:

Wątek 0 przetwarza iterację numer: 0
Wątek 0 przetwarza iterację numer: 1
Wątek 0 przetwarza iterację numer: 2
Wątek 1 przetwarza iterację numer: 3
Wątek 1 przetwarza iterację numer: 4
Wątek 1 przetwarza iterację numer: 5
Wątek 2 przetwarza iterację numer: 6
Wątek 2 przetwarza iterację numer: 7
Wątek 2 przetwarza iterację numer: 8

Jak widać, iteracje zostały równomiernie rozdzielone pomiędzy dostępne wątki. Aby mieć pełną kontrolę nad sposobem dystrybucji zadań (iteracji) między wątkami stosuje się klauzulę schedule. Dzięki niej, jesteśmy w stanie z góry określić ile iteracji przypadnie do przetworzenia na jeden wątek. Co więcej, możemy także wskazać sposób łączenia wątków z kolejnymi blokami iteracji. Standardowo wątki przypisywane są statycznie (static), zaczynając od wątku z numerem 0, który przetwarza pierwszy blok iteracji. Następne bloki przypisywane są kolejnym wątkom według ich numeru identyfikacyjnego. Jeżeli bloków iteracji jest więcej niż wątków, nadwyżka ta przydzielana jest po kolei wszystkim dostępnym wątkom (zaczynając od wątku 0). Aby lepiej zilustrować strategię statycznego przydzielania wątków do bloków iteracji, zmodyfikowano nieco kod pętli for z poprzedniego przykładu.

#pragma omp parallel
{
  #pragma omp for schedule (static,2)
   for (i=0; i<9; i++)
    printf("Wątek %d przetwarza iterację numer: %d\n",
    omp_get_thread_num(),i);
}


Założono, że każdemu wątkowi będą przydzielone po dwie iteracje do przetworzenia (liczbę tą określa dodatkowy parametr w klauzuli schedule). Wynik działania tak zmodyfikowanej pętli dla trzech wątków może wyglądać następująco:

Wątek 0 przetwarza iterację numer: 0
Wątek 0 przetwarza iterację numer: 1
Wątek 0 przetwarza iterację numer: 6
Wątek 0 przetwarza iterację numer: 7
Wątek 1 przetwarza iterację numer: 2
Wątek 1 przetwarza iterację numer: 3
Wątek 1 przetwarza iterację numer: 8
Wątek 2 przetwarza iterację numer: 4
Wątek 2 przetwarza iterację numer: 5

Wyniki nie są ułożone w poprawnej kolejności, wynika to z braku synchronizacji wyświetlania komunikatów za pomocą funkcji printf. Nie jest to jednak ważne, sednem tych wyników są pary cyfr określające przynależność kolejnych iteracji do konkretnych wątków. Każdy wątek otrzymał po kolei dwie iteracje do przeanalizowania. Z racji większej liczby bloków iteracji niż wątków, wątek 0 otrzymał dwa bloki (0-1 oraz 6-7), zaś ostatnią, ósmą iteracje wykonał następny w kolejności, wątek 1.

Statyczne przypisywanie iteracji to nie jedyna metoda zrównoleglania pętli for. Wątki mogą dynamicznie pobierać określone partie iteracji i je przetwarzać. W takim przypadku nie można przewidzieć z góry jakie iteracje zostaną przydzielone którym wątkom. W pętli for zrównoleglonej trybem dynamic, wątki nie otrzymują już ściśle określonych iteracji do przetworzenia. Wiedzą jedynie jak duży blok iteracji pozwalamy im pobrać i przetworzyć. Kolejność przydzielania wątkom bloków iteracji jest zależna tylko od tego, który wątek aktualnie jest wolny i gotowy do pracy. Każdy wątek, po pomyślnym ukończeniu przetwarzania bloku iteracji zgłasza żądanie przydzielenia mu następnej porcji danych. Dzięki dynamicznemu przydzielaniu pracy, wątki działają znacznie efektywniej. Nie ma przestojów w obliczeniach, ponieważ każdy wątek po ukończeniu przydzielonej mu pracy pobiera i przetwarza kolejną porcję danych. Nie dochodzi też do sytuacji, w której szybsze wątki kończą pracę i są bezczynne, czekając na wolniejszych "kolegów", którym statycznie przydzielono trudniejszą porcję iteracji do przeanalizowania.

Pewną interesującą modyfikacją dynamicznego przetwarzania iteracji jest tryb guided. Zachowuje się on dokładnie tak samo jak dynamic, z tą różnicą, że porcje danych przydzielane wątkom zmniejszają się wykładniczo. A więc z każdym kolejnym przydziałem danych, wątki otrzymują mniej pracy.

Ostatnim trybem mającym wpływ na sposób przetwarzania pętli for jest klauzula runtime. Za jej pomocą możliwe jest sprecyzowanie sposobu zrównoleglania pętli for dopiero w czasie uruchamiania programu. Odbywa się to za pomocą zmiennej środowiskowej OMP_SCHEDULE. Zmienna ta może przyjmować wartości: static, dynamic lub guided. Ograniczeniem typu runtime jest brak możliwości określenia jak duże bloki iteracji mają być przydzielane kolejno między wątki.

Wszystkie trzy główne metody równoległego przetwarzania pętli for zilustrowane zostały na poniższym wykresie (rys. 1). Widać na nim, w jaki sposób może zachowywać się grupa czterech wątków w starciu z pętlą for wykonującą się 500 razy. Pętla zrównoleglona jest po kolei w trybie guided, dynamic a na końcu static. Blok iteracji składa się z pięciu obrotów pętli.Rys. 1. Zrównoleglanie pętli for w trybie guided, dynamic i static.


1 B. Chapman, G. Jost, R von der Pas, Using OpenMP - Portable Shared Memory Parallel Programming, MIT Press, Londyn 2008, s. 15.
2 M. Demichowicz, P. Mazur, OpenMP - środowisko programowania komputerów równoległych ze wspólną pamięcią, NAKOM, Poznań 2002, s. 112.
3 B. Chapman, G. Jost, R von der Pas, Using OpenMP - Portable Shared Memory Parallel Programming, MIT Press, Londyn 2008, s. 54.